Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'rp'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • People Forum
  • Your Avatar
  • Make Friends
  • Lifestyles and Relationships
  • Role Play
  • General Discussion Forum
  • Forums Feedback
  • Missed Connections
  • Second Life Education and Nonprofits
 • Places and Events Forum
  • Favorite Destinations
  • Upcoming Events and Activities
  • Games in Second Life
 • Official Contests, Events & Challenges
  • Challenges
  • Contests
 • Creation Forum
  • Fashion
  • Art, Music and Photography
  • Animation Forum
  • Bakes on Mesh
  • Environmental Enhancement Project
  • Machinima Forum
  • Building and Texturing Forum
  • Mesh
  • LSL Scripting
  • LSL Library
  • Experience Tools Forum
 • Technology Forum
  • Second Life Server
  • Second Life Viewer
  • Second Life Web
  • General Second Life Tech Discussion
  • Mobile
 • Commerce Forum
  • Merchants
  • Inworld Employment
  • Wanted
 • Land Forum
  • General Discussion
  • Mainland
  • Linden Homes
  • Regions for Sale: Full Private Island
  • Region for Rent: Full Private Island
  • Regions for Sale: Homesteads
  • Region Rentals: Homestead
  • Parcels for Sale: Mainland
  • Parcels for Rent: Mainland
  • Wanted: Full Private Island
  • Wanted: Homesteads
  • Wanted: Mainland
 • International Forum
  • Deutsches Forum
  • Foro en español
  • Forum in italiano
  • Forum français
  • 日本語フォーラム
  • 한국어 포럼
  • Fórum em português
  • Forum polskie
  • المنتدى العربي
  • Türkçe Forum
  • Форум по-русски
 • Adult Content Forum
  • Highlight Upcoming Events
  • General Discussion
  • General Announcements
 • Answers
  • Abuse and Griefing
  • Account
  • Avatar
  • Creation
  • Inventory
  • Getting Started
  • Controls
  • Land
  • Linden Dollars (L$)
  • Shopping
  • Technical
  • Viewers
  • Everything Else
  • International Answers

Blogs

 • Commerce
 • Featured News
 • Inworld
 • Tools and Technology
 • Tips and Tricks
 • Land
 • Community News

Categories

 • English
 • Deutsch
 • Français
 • Español
 • Português
 • 日本語
 • Italiano
 • Pусский
 • Türkçe

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


About Me


Member Title

 1. Vicious Bed & Breakfast is Hiring!! Looking for excited, enthusiastic people to join our staff. We are seeking to fill a couple positions. ♥ Concierges ♥ Waiters/Waitresses ♥ Yoga Instructors ♥ Scuba diving instructors Requirements - Must emote well. - Basic knowledge of the job. Just click the following link to apply today!! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwXmp1rrnbRXA36poGERH50kdQp7_P4nS2YrV3z9fBh7h3DQ/viewform If you need any additional information or have any questions please contact Kitty Vicious (sheka3193) or j̶a̶s̶m̶i̶n̶ (jaed1).
 2. DISCORD COMMUNITY MODERATOR (FULL DESCRIPTION) ʀᴇᴀᴅʏ ꜰᴏʀ ᴀɴ ɪɴᴄʀᴇᴅɪʙʟʏ ꜰᴜɴ ᴀɴᴅ ᴇxᴛʀᴇᴍᴇʟʏ ʀᴇᴡᴀʀᴅɪɴɢ ᴊᴏʙ ᴏɴ ꜱᴇᴄᴏɴᴅʟɪꜰᴇ? ᴊᴏɪɴ ᴏᴜʀ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴛᴇᴀᴍ! ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴍᴏᴅᴇʀᴀᴛᴏʀꜱ ᴀʀᴇ ɴᴏᴛ ᴏɴʟʏ ᴛʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴍᴏᴅᴇʀᴀᴛᴇ ᴀɴᴅ ᴋᴇᴇᴘ ᴏᴜʀ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ꜰʀɪᴇɴᴅʟʏ ᴀɴᴅ ᴡᴇʟᴄᴏᴍɪɴɢ ʙᴜᴛ ᴛʜᴇʏ ᴀʟꜱᴏ ɢᴇᴛ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀ ᴠᴏɪᴄᴇ ꜰᴏʀ ᴏᴜʀ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ. ᴍᴏᴅᴇʀᴀᴛᴏʀꜱ ᴇɴꜱᴜʀᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ɪꜱ ʜᴇᴀʀᴅ ᴀɴᴅ ᴛʜᴀᴛ ᴛʜᴇɪʀ ꜰᴇᴇᴅʙᴀᴄᴋ ᴀɴᴅ ꜱᴜɢɢᴇꜱᴛɪᴏɴꜱ ᴀʀᴇ ꜱᴇᴇɴ ʙʏ ᴛʜᴇ ʀᴇꜱᴛ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴍᴘᴛᴏɴ ᴄɪᴛʏ ᴍᴀɴᴀɢᴇᴍᴇɴᴛ ᴛᴇᴀᴍ. ᴀꜱ ᴀ ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴍᴏᴅᴇʀᴀᴛᴏʀ, ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ᴍᴏᴅᴇʀᴀᴛᴇ ᴀɴᴅ ᴍᴀɪɴᴛᴀɪɴ ᴏᴜʀ ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ ᴄʜᴀᴛ, ᴀꜱ ᴡᴇʟʟ ᴀꜱ ʜᴀɴᴅʟᴇ ɪꜱꜱᴜᴇꜱ ᴀꜱ ᴛʜᴇʏ ᴄᴏᴍᴇ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ (ᴀɴᴅ ꜱᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇꜱ ᴏᴛʜᴇʀ ᴀᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴꜱ, ᴀ.ᴋ.ᴀ ꜱᴇᴄᴏɴᴅʟɪꜰᴇ). ᴛʜɪꜱ ɪɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ ᴍᴀʏ ʙᴇ ꜱʜᴀʀᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ʀᴇꜱᴛ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴛᴇᴀᴍ, ꜱᴏ ɪᴛ'ꜱ ɪᴍᴘᴏʀᴛᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴜꜱᴇ ᴀᴘᴘʀᴏᴘʀɪᴀᴛᴇ ᴄʜᴀɴɴᴇʟꜱ ᴛᴏ ᴅᴏᴄᴜᴍᴇɴᴛ ᴛʜɪꜱ ɪɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ. ᴛʜɪꜱ ʀᴏʟᴇ ᴄᴀʟʟꜱ ꜰᴏʀ ꜰʀɪᴇɴᴅʟʏ, ᴏᴜᴛɢᴏɪɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜᴀʟꜱ ᴡʜᴏ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴍɪɴᴅꜱᴇᴛ ᴀɴᴅ ᴀʀᴇ ꜰᴀᴍɪʟɪᴀʀ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ɪɴꜱ ᴀɴᴅ ᴏᴜᴛꜱ ᴏꜰ ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ. ʏᴏᴜ’ʟʟ ʙᴇ ʀᴇꜱᴘᴏɴᴅɪɴɢ ᴛᴏ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛꜱ, ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇꜱ ᴀɴᴅ ʜᴇʟᴘɪɴɢ ᴄʀᴇᴀᴛᴇ ᴀɴᴅ ᴄᴏɴᴛɪɴᴜᴇ ᴘᴏꜱɪᴛɪᴠᴇ ᴄᴏɴᴠᴇʀꜱᴀᴛɪᴏɴ, ᴡʜɪʟᴇ ᴡᴏʀᴋɪɴɢ ᴡɪᴛʜ ᴏᴛʜᴇʀ ᴛᴇᴀᴍꜱ ᴡɪᴛʜɪɴ ᴄᴏᴍᴘᴛᴏɴ ᴄɪᴛʏ ᴛᴏ ᴘʀᴏᴠɪᴅᴇ ᴏᴜʀ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ꜰᴇᴇᴅʙᴀᴄᴋ. ᴄᴏᴍᴘᴛᴏɴ ᴄɪᴛʏ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇꜱ ɪɴ ʜɪʀɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴏɴʙᴏᴀʀᴅɪɴɢ ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ, ᴛʜᴇ ʙʀɪɢʜᴛᴇꜱᴛ, ᴀɴᴅ ᴄᴜʟᴛɪᴠᴀᴛɪɴɢ ᴀ ᴄᴜʟᴛᴜʀᴇ ᴏꜰ ᴄᴏʟʟᴀʙᴏʀᴀᴛɪᴏɴ ᴀɴᴅ ᴀᴘᴘʀᴇᴄɪᴀᴛɪᴏɴ. ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴄᴇɪᴠᴇ ᴄᴏɴꜱɪᴅᴇʀᴀᴛɪᴏɴ ꜰᴏʀ ᴇᴍᴘʟᴏʏᴍᴇɴᴛ ᴀɴᴅ ᴡɪʟʟ ɴᴏᴛ ʙᴇ ᴅɪꜱᴄʀɪᴍɪɴᴀᴛᴇᴅ ᴀɢᴀɪɴꜱᴛ ᴏɴ ᴛʜᴇ ʙᴀꜱɪꜱ ᴏꜰ ʀᴀᴄᴇ, ᴄʀᴇᴇᴅ, ᴄᴏʟᴏʀ, ʀᴇʟɪɢɪᴏɴ, ꜱᴇx, ꜱᴇxᴜᴀʟ ᴏʀɪᴇɴᴛᴀᴛɪᴏɴ, ɢᴇɴᴅᴇʀ ɪᴅᴇɴᴛɪᴛʏ, ᴀɢᴇ, ᴏʀ ᴀɴʏ ᴏᴛʜᴇʀ ʟᴇɢᴀʟʟʏ ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛᴇᴅ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ꜱᴇᴛ ʙʏ ʟɪɴᴅᴇɴ ʟᴀʙꜱ ᴛᴏꜱ. REQUIREMENTS: ~ ꜱᴛʀᴏɴɢ ɪɴᴛᴇʀᴘᴇʀꜱᴏɴᴀʟ ᴀɴᴅ ʀᴇʟᴀᴛɪᴏɴꜱʜɪᴘ-ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ ꜱᴋɪʟʟꜱ ~ ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴄᴇ ɪɴ ᴀʟʟ ᴛʜɪɴɢꜱ ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ ɪɴᴄʟᴜᴅɪɴɢ ʙᴜᴛ ɴᴏᴛ ʟɪᴍɪᴛᴇᴅ ᴛᴏ ꜱᴇᴛᴛɪɴɢ ᴜᴘ ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ ꜱᴇʀᴠᴇʀꜱ, ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ ʙᴏᴛꜱ, ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ ꜱᴇᴄᴜʀɪᴛʏ ᴀɴᴅ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴇɴɢᴀɢᴇᴍᴇɴᴛ ~ ᴍᴜꜱᴛ ʙᴇ ᴀᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ ɪɴᴡᴏʀʟᴅ ꜰᴏʀ ʀᴇꜱɪᴅᴇɴᴛꜱ ᴀ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ᴏꜰ ꜰᴏᴜʀ ʜᴏᴜʀꜱ ᴀ ᴡᴇᴇᴋ ᴊᴏʙ ᴛʏᴘᴇ: ᴘᴀʀᴛ-ᴛɪᴍᴇ ᴘᴀʏ: ʜᴏᴜʀʟʏ ʟ$250.00 For more information or to apply, please use the following link: https://forms.gle/ZntF8LJqDXsUvpMh7
 3. DISCORD COMMUNITY MODERATOR (FULL DESCRIPTION) ʀᴇᴀᴅʏ ꜰᴏʀ ᴀɴ ɪɴᴄʀᴇᴅɪʙʟʏ ꜰᴜɴ ᴀɴᴅ ᴇxᴛʀᴇᴍᴇʟʏ ʀᴇᴡᴀʀᴅɪɴɢ ᴊᴏʙ ᴏɴ ꜱᴇᴄᴏɴᴅʟɪꜰᴇ? ᴊᴏɪɴ ᴏᴜʀ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴛᴇᴀᴍ! ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴍᴏᴅᴇʀᴀᴛᴏʀꜱ ᴀʀᴇ ɴᴏᴛ ᴏɴʟʏ ᴛʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴍᴏᴅᴇʀᴀᴛᴇ ᴀɴᴅ ᴋᴇᴇᴘ ᴏᴜʀ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ꜰʀɪᴇɴᴅʟʏ ᴀɴᴅ ᴡᴇʟᴄᴏᴍɪɴɢ ʙᴜᴛ ᴛʜᴇʏ ᴀʟꜱᴏ ɢᴇᴛ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀ ᴠᴏɪᴄᴇ ꜰᴏʀ ᴏᴜʀ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ. ᴍᴏᴅᴇʀᴀᴛᴏʀꜱ ᴇɴꜱᴜʀᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ɪꜱ ʜᴇᴀʀᴅ ᴀɴᴅ ᴛʜᴀᴛ ᴛʜᴇɪʀ ꜰᴇᴇᴅʙᴀᴄᴋ ᴀɴᴅ ꜱᴜɢɢᴇꜱᴛɪᴏɴꜱ ᴀʀᴇ ꜱᴇᴇɴ ʙʏ ᴛʜᴇ ʀᴇꜱᴛ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴍᴘᴛᴏɴ ᴄɪᴛʏ ᴍᴀɴᴀɢᴇᴍᴇɴᴛ ᴛᴇᴀᴍ. ᴀꜱ ᴀ ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴍᴏᴅᴇʀᴀᴛᴏʀ, ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ᴍᴏᴅᴇʀᴀᴛᴇ ᴀɴᴅ ᴍᴀɪɴᴛᴀɪɴ ᴏᴜʀ ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ ᴄʜᴀᴛ, ᴀꜱ ᴡᴇʟʟ ᴀꜱ ʜᴀɴᴅʟᴇ ɪꜱꜱᴜᴇꜱ ᴀꜱ ᴛʜᴇʏ ᴄᴏᴍᴇ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ (ᴀɴᴅ ꜱᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇꜱ ᴏᴛʜᴇʀ ᴀᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴꜱ, ᴀ.ᴋ.ᴀ ꜱᴇᴄᴏɴᴅʟɪꜰᴇ). ᴛʜɪꜱ ɪɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ ᴍᴀʏ ʙᴇ ꜱʜᴀʀᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ʀᴇꜱᴛ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴛᴇᴀᴍ, ꜱᴏ ɪᴛ'ꜱ ɪᴍᴘᴏʀᴛᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴜꜱᴇ ᴀᴘᴘʀᴏᴘʀɪᴀᴛᴇ ᴄʜᴀɴɴᴇʟꜱ ᴛᴏ ᴅᴏᴄᴜᴍᴇɴᴛ ᴛʜɪꜱ ɪɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ. ᴛʜɪꜱ ʀᴏʟᴇ ᴄᴀʟʟꜱ ꜰᴏʀ ꜰʀɪᴇɴᴅʟʏ, ᴏᴜᴛɢᴏɪɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜᴀʟꜱ ᴡʜᴏ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴍɪɴᴅꜱᴇᴛ ᴀɴᴅ ᴀʀᴇ ꜰᴀᴍɪʟɪᴀʀ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ɪɴꜱ ᴀɴᴅ ᴏᴜᴛꜱ ᴏꜰ ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ. ʏᴏᴜ’ʟʟ ʙᴇ ʀᴇꜱᴘᴏɴᴅɪɴɢ ᴛᴏ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛꜱ, ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇꜱ ᴀɴᴅ ʜᴇʟᴘɪɴɢ ᴄʀᴇᴀᴛᴇ ᴀɴᴅ ᴄᴏɴᴛɪɴᴜᴇ ᴘᴏꜱɪᴛɪᴠᴇ ᴄᴏɴᴠᴇʀꜱᴀᴛɪᴏɴ, ᴡʜɪʟᴇ ᴡᴏʀᴋɪɴɢ ᴡɪᴛʜ ᴏᴛʜᴇʀ ᴛᴇᴀᴍꜱ ᴡɪᴛʜɪɴ ᴄᴏᴍᴘᴛᴏɴ ᴄɪᴛʏ ᴛᴏ ᴘʀᴏᴠɪᴅᴇ ᴏᴜʀ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ꜰᴇᴇᴅʙᴀᴄᴋ. ᴄᴏᴍᴘᴛᴏɴ ᴄɪᴛʏ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇꜱ ɪɴ ʜɪʀɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴏɴʙᴏᴀʀᴅɪɴɢ ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ, ᴛʜᴇ ʙʀɪɢʜᴛᴇꜱᴛ, ᴀɴᴅ ᴄᴜʟᴛɪᴠᴀᴛɪɴɢ ᴀ ᴄᴜʟᴛᴜʀᴇ ᴏꜰ ᴄᴏʟʟᴀʙᴏʀᴀᴛɪᴏɴ ᴀɴᴅ ᴀᴘᴘʀᴇᴄɪᴀᴛɪᴏɴ. ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴄᴇɪᴠᴇ ᴄᴏɴꜱɪᴅᴇʀᴀᴛɪᴏɴ ꜰᴏʀ ᴇᴍᴘʟᴏʏᴍᴇɴᴛ ᴀɴᴅ ᴡɪʟʟ ɴᴏᴛ ʙᴇ ᴅɪꜱᴄʀɪᴍɪɴᴀᴛᴇᴅ ᴀɢᴀɪɴꜱᴛ ᴏɴ ᴛʜᴇ ʙᴀꜱɪꜱ ᴏꜰ ʀᴀᴄᴇ, ᴄʀᴇᴇᴅ, ᴄᴏʟᴏʀ, ʀᴇʟɪɢɪᴏɴ, ꜱᴇx, ꜱᴇxᴜᴀʟ ᴏʀɪᴇɴᴛᴀᴛɪᴏɴ, ɢᴇɴᴅᴇʀ ɪᴅᴇɴᴛɪᴛʏ, ᴀɢᴇ, ᴏʀ ᴀɴʏ ᴏᴛʜᴇʀ ʟᴇɢᴀʟʟʏ ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛᴇᴅ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ꜱᴇᴛ ʙʏ ʟɪɴᴅᴇɴ ʟᴀʙꜱ ᴛᴏꜱ. REQUIREMENTS: ~ ꜱᴛʀᴏɴɢ ɪɴᴛᴇʀᴘᴇʀꜱᴏɴᴀʟ ᴀɴᴅ ʀᴇʟᴀᴛɪᴏɴꜱʜɪᴘ-ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ ꜱᴋɪʟʟꜱ ~ ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴄᴇ ɪɴ ᴀʟʟ ᴛʜɪɴɢꜱ ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ ɪɴᴄʟᴜᴅɪɴɢ ʙᴜᴛ ɴᴏᴛ ʟɪᴍɪᴛᴇᴅ ᴛᴏ ꜱᴇᴛᴛɪɴɢ ᴜᴘ ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ ꜱᴇʀᴠᴇʀꜱ, ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ ʙᴏᴛꜱ, ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ ꜱᴇᴄᴜʀɪᴛʏ ᴀɴᴅ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴇɴɢᴀɢᴇᴍᴇɴᴛ ~ ᴍᴜꜱᴛ ʙᴇ ᴀᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ ɪɴᴡᴏʀʟᴅ ꜰᴏʀ ʀᴇꜱɪᴅᴇɴᴛꜱ ᴀ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ᴏꜰ ꜰᴏᴜʀ ʜᴏᴜʀꜱ ᴀ ᴡᴇᴇᴋ ᴊᴏʙ ᴛʏᴘᴇ: ᴘᴀʀᴛ-ᴛɪᴍᴇ ᴘᴀʏ: ʜᴏᴜʀʟʏ ʟ$250.00 For more information or to apply, please use the following link: https://forms.gle/ZntF8LJqDXsUvpMh7
 4. ℂ𝕠𝕞𝕖 𝕙𝕒𝕧𝕖 𝕒 𝕘𝕠𝕠𝕕 𝕥𝕚𝕞𝕖 ; 𝕁𝕦𝕤𝕥 𝕘𝕖𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕠𝕗𝕗 𝕨𝕠𝕣𝕜, 𝕟𝕖𝕖𝕕 𝕒 𝕕𝕣𝕚𝕟𝕜, 𝕒𝕟𝕕 𝕥𝕚𝕞𝕖 𝕥𝕠 𝕨𝕚𝕟𝕖 𝕕𝕠𝕨𝕟? Bartender on premises : miakastar resident 𝕎𝕙𝕖𝕣𝕖: Le Lotus Bleu Bar http://maps.secondlife.com/secondlife/Our Dreams/197/176/3002 𝕎𝕙𝕒𝕥: 𝔻𝕣inks and Good Vibes 𝕋𝕚𝕞𝕖: 12:30am - 1:30amslt
 5. Hello there my partner and I are looking for a male with a zooby avatar to live with us on our home and roleplay as our 1 year old son Theo Stryker. We live on moderate land and are a human only type family. If anyone is interested in joining our family which we will provide a bedroom for you to live at with nothing to contribute but be active a few times a week and get to be apart of our family. RL timezones we are in are 11:00am PDT - SL - 3:00 PDT PM. contact myself in world if you are interested.
 6. I hope I'm ok to do this but we are looking for new recruits for our RP sim. I have read the guidelines and all it says is not to advertise the RP location. Fun star trek roleplay with ships, space, planets, starbases and more! You can RP as an officer in either medical, security, engineering or science. The officer track includes learning on the job, interesting courses and full training. You can also opt for the enlisted track which is a lighter RP that does not include as much training and courses. Be promoted from cadet to ensign within one month and from then on promotions are possible through active status, duty assignments, mission participation and other things. Apart from this we do a lot of other OOC events like quiz nights, meditation sessions and table top games to play. If you would like more information, please reply to this post with your questions and hopefully we can arrange an in-person meet and greet in second life too. Looking forward to seeing you RP with us!
 7. Thank you for your interest in a Giano Properties. We strive to make this community a place that is fun for everyone. Tired of "Lonely Island Syndrome"? Come check out Giano Properties. We offer family style roleplay in a friendly, modern, New England setting. Whether you are looking for a starter town home, the latest mesh family home or an XL large parcel to rez your own home we even offer homesteads your very own private island; you will find we have something for all family sizes and budgets. Friendly staff and resident's No premium account needed Protected by covenant Child safe and family friendly Amenities •BEYOU compatibility •Quaint shops and restaurants •Daily Community Events •Bowling alley •Parks •Boating •Usable Roads •Gas Station •Zooby and Funsie friendly Role Play •Police Department •Fire Department •Role-play money system We have parcels with the latest homes. Website Website Teleport to: Welcome Center #35 Edgewater Drive 700 usable prims more prims can be added http://maps.secondlife.com/secondlife/Newport Keys/204/172/25 #50 Bay Side Beach ROOST - Lake Side 1000 usable prims more prims can be added http://maps.secondlife.com/secondlife/Smithfield/92/167/24 #1 Giano Drive 1200 usable prims more prims can be added http://maps.secondlife.com/secondlife/Rocky Point/164/136/25 #43 Edgewater Drive 900 usable prims more prims can be added http://maps.secondlife.com/secondlife/Smithfield/205/80/24 #43 Edgewater Drive 1000 usable prims more prims can be added http://maps.secondlife.com/secondlife/Newport Keys/204/74/25
 8. ℂ𝕠𝕞𝕖 𝕙𝕒𝕧𝕖 𝕒 𝕘𝕠𝕠𝕕 𝕥𝕚𝕞𝕖 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕥𝕙𝕖 𝕁𝕦𝕤𝕥 𝕘𝕖𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕠𝕗𝕗 𝕨𝕠𝕣𝕜, 𝕟𝕖𝕖𝕕 𝕒 𝕕𝕣𝕚𝕟𝕜, 𝕒𝕟𝕕 𝕥𝕚𝕞𝕖 𝕥𝕠 𝕨𝕚𝕟𝕖 𝕕𝕠𝕨𝕟? Bartender : Miaka 𝕎𝕙𝕖𝕣𝕖: Le Lotus Bleu Bar Our Dreams (196,178,3002) 𝕎𝕙𝕒𝕥: 𝔻𝕣inks and Good Vibes 𝕋𝕚𝕞𝕖: 11pm -1amslt
 9. If you have the Skills for this position please apply today i will be leaving a link to the application, keep in mind to put in your in-world name so i can reach out to you at the earliest convenience thank you and i look forward to hearing from you soon. https://www.jotform.com/220564571996164
 10. Hello! I'm not new to the furry community or to rping but I still haven't really rped as my fursona and lately I've been getting way more into it as a form of escapism and I just want new furry friends, people to rp with, a little furry family anything of the sort. I'm just reaching out for someone to be a friend to me ;; I'm 26, I moved from Japan to the US as a kid, I'm triracial, I love language exchange partners, Shintoism, Taoism, Occultism in general, makeup, jfashion, singing, sewing, cosplay My fursonas are a white kitsune named Chichi and a calico nekomata named Kaede
 11. Hey everyone, Do any of you know of any active communities that do rentals, as well as have active community events? Me and my partner are looking for places like this to potentially look into housing, as well as events to attend. Preferably ones that hold events often, with an active community.
 12. 🌿💦 🌿💦 🌿💦 🌿💦 🌿💦 🌿💦 🌿💦 🎶 🎧 ♪♬ WOODSTOCK 69' ♬🎵 🎧 🎶 Sat, April, 23 2022 ~ 4p- till we all pass out from fun Opening ~ 4-5p - DJ Tator Opening ~ 5-6p - DJ Khali 🌿💦 Featuring ~ 6p-Closing - DJ Dynamic Sound 🌿💦 Dynamic will be spinning his vinyl from 1969 Woodstock. Yes, you read that right! Don't miss it! . Located at the COUNTRYSIDE Outdoor Amphitheater. TP on the main dock; Follow the signs once there or use the direct LM below. 􀀆 The Roadhouse Countryside - Where the drinks & music keep flowin' & the party never ends! http://maps.secondlife.com/secondlife/Walnut Hills/221/52/3914
 13. Hi I'm looking for roomates to fill in my 3 empty rooms in luxe la rp world If your interested inword message me: Bella Jones (ladykisscute)
 14. Hello Residents of Second-Life , Valentino Valley would like to invite you to a Taco Tuesday Night , please bring your friends and family Come Enjoy some Xeo-life food to Boost up your Stats ,Thank you and we look forward to seeing you soon. 😀 Location :http://maps.secondlife.com/secondlife/Valentino Valley Residential/80/203/21 Start time: 6pmslt End time: 8pmslt
 15. SSOC Productions Presents "Under Caster" Full Movie(Second Life Machinima) Cast: Catty Hammerer Rierry Pancake v4lent1ne21 Resident Credit: Executive Producer: Catty Hammerer Lead Engineer: TFA Akina(Ueponnya) Associate Producer: v4lent1ne21 Resident “Skrunda-2” Sim Designer: Titus Palmira “Skrunda-2” World Cordinator: Megan Prumier, Sofie Janic Hedgehog “Dorian” Designer: Dazai Voom Costume Designer: Tonk Tomcat(TonkTastic), Waterfall Farshore(Wazzer Works) Vehicle Designer: April Heaney(The Omega Concern) Music: BladeRunner 2049 Original Motion Picture Sound Track (This is NOT Copyrights Strike, Monetization is Ineligible) Director: Eripom Moonwall. 2022 SSOC Productions All Rights Reserved.
 16. Foxwood Academy is a Pre-K - 12 School situated in the beautiful Family RP Community of Fox Hollow, North Carolina. We are currently hiring teachers to join our amazing staff at the school so that we can continue to widen our curriculum and provide school roleplay opportunities for the children of Fox Hollow and beyond. If you are accepted to teach at Foxwood Academy, you will be working alongside our current teaching and ancillary staff ICly, and get to know the Education Manager and Education Moderators who help keep Foxwood Academy running on a day-to-day basis. Applications are welcome from everyone. Can you commit 1-4 hours a week to teaching classes/running clubs for our students? We want to hear from you! In return, you will receive a twice-monthly stipend, and a discount on Fox Hollow rentals. Apply today at: https://forms.gle/BqV55FLJ1HNekdDr7
 17. Vandermore University is Hiring Professors! Vandermore University is seeking passionate individuals who would like to teach a subject to the residents of Jasper County, North Carolina in a university setting. We aim to offer a little bit of everything for everyone, so that each student has classes that interest them and keep them coming back for more. Classes can be roleplayed subjects (i.e. Psychology, English Literature, Creative Writing, etc.) or practical skills classes (i.e. Meshing, Photoshop, Blogging, etc.). Just about any subject - within reason - can be approved for teaching. Expectations: - 1 hour class, once per week - Utilize your class' text channel in the University Discord for class reminders and homework assignments - Meet in-world for your class in the classroom location provided to you by the University (you will be free to decorate your classroom as you like within a prim limit) - You will also be provided with an optional voice channel for your class in the University Discord server if voice is necessary for the subject you're teaching This is a paid position - paid roughly every 2 weeks. To see the campus before applying, feel free to visit here: http://maps.secondlife.com/secondlife/Lion/62/98/29 If you're interested, please apply here: https://forms.gle/ibh6z3YNMAPHozVz5 Any questions can be directed to Imogen Atheria inworld or here on the forums.
 18. so i know nothing about pregnancy in second life but we want to try it so which pregnancy system should i use?? :c i just know venus but only what i read on the marketplace so i'm still not sure about it thank you
 19. Hello! We are a feral wolf pack that lives in a Wild West roleplay area. Our pack has been around since 2013- (with some breaks in between). We do realistic RP besides the fact that as wolves, we do "talk" to each other using RP tools. (Ex. Rex barks "How are you") But we do not talk to humans or anything like that. We also have a separate OOC area for training in fighting, hunting and RP in general if someone happens to need it. We also have pack meetings and sometimes just hang out there. We are generally a very laid back pack, with just some basic rules. We do training for new and old players who need/want it. If you're new to wolf roleplay, you can ask one of us to help you get started and if you have any questions about anything, feel free to ask. All new members will go to the position of Omega until we have seen how they do in the pack. They will also have a few days of a trial membership at first. We had many who joined and disappeared two days later without a word, so the trial is to make sure that you can test the pack life and see if it works for you, before joining officially. We welcome all new members who wish to experience the pack life. We are open to members all the time. We accept wolf/dogs & dogs as well. More info about the pack and our rank systems you can ask from one of us If you are interested in joining the pack you can IM me or my sister: (IM works better since we dont come to forums often): - ̗̀ Jᴀєɪη Ÿøηɢ ̖́- (gone.incognito) - ̗̀ Šυмɪяє ªÑᴀяcнy ̖́- (mich22242) NOTICE! We accept all kinds of avatars except for magical ones, non-realistic colors or giant ones. (This is partly due to our preference for realism, but also mainly since the area we RP at is also realistic RP) (PS! If you have seen our old posts, have messaged me and have gotten no response, we would like to apologize, I have changed my legacy name so many messages from older posts dont come through anymore and I hope you message me again.) Thank you for reading and hope to see you soon ^, ...,^
 20. So as of now lately I find my self trying to make friends on SL and all that jazz but considering im an anxious person in general so its kind of hard. But I still want to do it, and maybe through this forum and I can get some compatiable friends and help others get friends as well. Some facts about me: 18 I like kpop ( specifically vixx i love vixx) Music ( I can bop to any tune) Anime Fashion ( korean street fashion, american street fashion, aesthetic/ alternative fashion styles) Taking pictures and drawing Roleplaying Petplay- Nekos ( my character is a neko) Im mostly on, friday nights, saturdays, and sundays I like making jokes, a fooling around (my jokes are *****ty, but I can still make you smile) Im really shy at first, but if you keep hanging out with me I promise you IT GETS BETTER And thats a little about me......... So what about you? What are you like? What are your hobbies? What interests you the most? Do you want to be friends now?
 21. Hello hello! 🧚‍♀️💖 I'm (semi) new to SL but haven't really spent a lot of time in world due to how lonely it can be at times... I prefer to rp/exist as a smol fairy at the moment and finding friends or roleplayers is difficult for someone as shy as me, and most SIMs I visit seem to be empty, so I was hoping I would have better luck in the forums~ My interest vary over many different genres, but currently I'm most interested in the fantasy/medieval realm. I have years of text based roleplay experience and SL seems like it has such potential for adding another depth to it that I'm dying to explore! I tend to not get bogged down in lengthy para-play but I can get caught up in the details at times, although I try to be mindful of my partners time and prefer to simply give back what I get. And sometimes I just want to play around and chill and not get deep into roleplay, so it would be nice to have someone who just enjoys the company of a tiny fairy at their side ☺️
 22. Hello! We are a feral wolf pack that lives in a Wild West roleplay area. Our pack has been around since 2013- (with some breaks in between). We do realistic RP besides the fact that as wolves, we do "talk" to each other using RP tools. (Ex. Rex barks "How are you") But we do not talk to humans, duh. Our cave is located in a well hidden spot on top of a mountain. We also have a separate OOC area for training in fighting, hunting and RP in general if someone happens to need it. We also have pack meetings and sometimes just hang out there. We are generally a very laid back pack, with just some basic rules. We do training for new and old players who need/want it. Training is done in hunting and fighting. Also if you're new to wolf roleplay, you can ask one of us to help you get started and if you have any questions about anything, feel free to ask. All new members will go to the position of Omega until we have seen how they do in the pack. They will also have a few days of a trial membership at first. We had many who joined and disappeared two days later without a word, so the trial is to make sure that you can test the pack life and see if it works for you, before joining officially. We welcome all new members who wish to experience the pack life. We are open to members all the time. We have a set member limit of 36 but are open to let more join. We accept wolf/dogs & dogs as well. More info about the pack and our rank systems you can ask from one of us. We are open to members all the time. If you are interested in joining the pack you can IM me: (IM works better since we dont come to forums often): - ̗̀ Êʟɪ ªÑᴀяcнy ̖́- (gone.incognito) NOTICE! We accept all kinds of avatars except for magical ones, non-realistic colors or giant ones. We prefer small and normal, no Dire. (This is partly due to our preference but also mainly since it is a realistic RP area) PS! If you have seen our old posts, have messaged us and have gotten no response, we would like to apologize, I have changed my legacy name so many messages from older posts dont come through anymore and I hope you message me again. Thank you for reading and hope to see you soon ^, ...,^
 23. Hi! "I'm Violet, I'm 27 and I live in Fox Hollow, Jasper County. I have a beautiful baby daughter Aria, unfortunately her father left just after I got pregnant. We live in a lovely 2-bed house in the suburbs of town, and I work at the local hospital." I'd loooove for Violet and Aria to have some family to share their lives with...I'm looking for; - Parents - Siblings - Aunts/Uncles - Cousins I'd also really like to have that special guy in my life and am looking to date too! I'm on UK time, so my usual online times (SLT) are 11am-2pm Mon-Thu, 11am-3pm Fri, 1am-4pm Sat, 1am-2pm Sun. If you'd like to meet in world and get to know each other a little, please drop me an IM or reply to this thread my contact details are: SL: Violet Hexem Discord: Violet Hexem#0666
 24. Requirements Must be over 18 irl. Must be a SL resident for at least 3 months. Must take Role-Play very seriously. Must be willing to keep patient information private at all times. Must be willing to learn new things. Experience in position applying for is preferred. Must be able to provide at least 2 hours of service a week. If hired any and all appointments, you set up with your client will be your responsibility to keep. Discounts are provided to you and or your family after one month of employment. Discounted rate on services will be 10% on any clinic service. To apply you may go here http://maps.secondlife.com/secondlife/Aqua Island/106/158/24 click the now hiring sign for an application and drop it in our mailbox. You may also contact me directly for an application. (megga Andel). Read bellow for more information. *****Huds and other medical items may or may not be provided, a new hire box will be provided upon being hired, this will include notecards scrubs and other items needed for position hired for***** ****ALL NEW STAFF WILL BE PROVIDED AN IN-TRAINING TAG FOR TWO WEEKS**** Each position will have training done on weekends due to my RL work schedule. Each position when applied will have an interview depending on the position depends on what will be required at the interview. Doctors and Nurses will need to do a test run of an exam, Doctors will need to show a run of an exam and a delivery. All tools needed to run lab work/vitals will be provided I promise this will be a fun and happy place to work as drama free as we can make it, a family place. The three of us owners are a very close-knit group. Any questions please ask, at this time my IM's do cap so please notecard me or drop it in the mailbox or hit the discord button to get to the server to ask. Requirements and Pay are listed below for open positions: Receptionist: This position can come with its own challenges you do not need to have any massive medical knowledge what you are simply doing is trying to get packages to sell, answer any questions about the clinic or packages and keep an eye on the group chat., keeping an eye on the group chat is an always even when you are not clocked in the last thing we want to see in our group is someone abusing someone else. When you are clocked in you are to stay up in the store location available. If you go AFK you are to clock out and TP to a location other, than the store location you can go to any location on the TP pads or leave the sim. When you come back clock back in. If you're not clocked in I won't know how much to pay you. You will be expected to wear scrubs or dress professionally at all times in the clinic locations, some scrubs will be provided in the new hire package You will need one open group spaces one clinic so that you may rez and so that you may use the TP pads. You will be expected to understand and know the packages offered You are not required to have any medical huds, if you do great if not no big deal (it would be great if you did so you can scan potential clients an help them pick the package that fits them) Pay: 10l/hr daily payout, bi-weekly 65L/hr (this may be increased depending on how busy the clinic is) Total pay is 75L/Hr with 10L/hr being paid daily. HOLIDAY PAY (American Holidays) for any holiday worked you will be paid 85/hr. ~any package you sell you will receive 15% of the package. Nurse: This position you will do many things, you will help out the receptionist, if there is not one online and there are no appointments, and you are clocking in you will be expected to work as a receptionist. You just like any other staff member will be keeping an eye on group chat again we do not want anyone abusing anyone else. When you are clocked in you are to stay up in the store location available unless you are with a client. If you go AFK you are to clock out and TP to a location other, than the store location you can go to any location on the TP pads or leave the sim. When you come back clock back in. If you're not clocked in I won't know how much to pay you. You would be expected to have some sort of medical hud so that you can scan a mothers hud. The most important one to get is the momma allpa physicians' bag as it is the most popular hud used. Medical Huds will not be purchased for you at time of hire, should I feel you are a long-lasting employee medical huds may be purchased for you. You will run lab work (it's very simple and you will be shown how to do so). We would hope that you would be on at the same time as a doctor to run lab work that is being done during an exam, as well as to assist a doctor during labor and delivery. You may end up taken on a client for exams and ultrasounds and possible emergency deliveries should a doctor not be available or to cover one if something prevents the doctor from being able to log in. During a delivery you will monitor a patient's vitals and tools will be provided to you for this, once baby is delivered you will assist in getting baby's vitals weighing them cleaning them up and monitoring them so the doctor can finish up with the delivery of placenta, stitching mom up if needed so on. You will also be asked to keep a record of what baby weighs and length and time of delivery so that the birth certificate can be made. You will be expected to wear scrubs at all times. Some scrubs will be provided in the new hire package You will be expected to have a worn stethoscope. You will be expected to wear sneakers. You are expected to have some medical knowledge, but you do not need to be a RL dr or nurse. If you have questions ask, or even google. We have a discord server set up for questions that might come up when I am offline, I will try to monitor discord as much as a I can during my RL work. You will be given patients where you will do exams with you will be required to demonstrate your RP skill set by doing an exam. You will be expected to keep your patient notecards updated at all times, and there will be a location for you to put your updated cards so I can update them in the filing system for the next time or if someone else covers an apt or delivery for you, so they have the patient history. You will be shown how to use equipment. You will schedule and uphold your own patient appointments but will need to keep me up to date to make sure we are not double or triple booking. With your patients you may be the one to do the ultrasound. You will not be the one who delivers a baby, unless something has come up for a doctor and a doctor asks if you will be willing to do the delivery. You will be expected to make after care summaries for your appointments with notes to hand off to your patient (these can be made after your appointment; you will also add a full perm copy to the patient notecard) You are required to keep all appointments you set up with a patient. Yes, RL happens you may reschedule an appointment if needed but please try and give your patient at least 24hr notice. If an emergency comes up, try to message me in our discord server. Again, I understand power outages, Internet outages, medical emergency, pet emergency. RL always comes first. Pay: 10L/hr paid out daily, bi-weekly 75L/hr. (equals out to 85L/hr with the 10L/hr paid out daily. HOLIDAY PAY (American Holidays) 95L/hr 15% of any package you sell Doctors: This position will come with more challenges and expectation then the others. If you are clocked in and have no appointments or deliveries, you will be expected to act as a receptionist. You may not always have anyone around to help you with exams, lab work, or deliveries. We will try to make sure you do but might not always happen. When you are clocked in you are to stay up in the store location available unless you are with a client. If you go AFK you are to clock out and TP to a location other, then the store location you can go to any location on the TP pads or leave the sim. When you come back clock back in. If you're not clocked in I won't know how much to pay you. You are expected to wear scrubs at all times some will be provided in the new hire package You are expected to wear sneakers You are expected to wear a stethoscope You will be required to provide exams You will be required to do deliveries You will schedule and uphold your own patient appointments but will need to keep me up to date to make sure we are not double or triple booking. You are expected to have some medical knowledge, but you do not need to be a RL dr or nurse. If you have questions ask, or even google. We have a discord server set up for questions that might come up when I am offline, I will try to monitor discord as much as a I can during my RL work. You are expected to have medical huds, we will not buy them for you, you will need Mama Allpha Physician Bag or Hud, Deciduan Dr hud (vendor is in our store location), Pooterbuilt (not required but if you have it awesome), Hands on Mommy Dr hud (this hud is newer and can be found at hands on care clinic). Should you show that you are a long-term employee a hud may be purchased for you. You will be expected to keep your patient notecards updated at all times, and there will be a location for you to put your updated cards so I can update them in the filing system for the next time or if someone else covers an apt or delivery for you so they have the patient history. You will be expected to make after care summaries for your appointments with notes to hand off to your patient (these can be made after your appointment; you will also add a full perm copy to the patient notecard) You are required to keep all appointments you set up with a patient. Yes RL happens you may reschedule an appointment if needed but please try and give your patient at least 24hr notice. If an emergency comes up, try to message me in our discord server. Again, I understand power outages, Internet outages, medical emergency, pet emergency. RL always comes first. You may contact another employee to see if they can cover you, but you must let your patient know, There may be more that gets added to this list over time depending on how busy we get. Pay: 10L/hr paid out daily, 85/hr paid bi-weekly (total being 95L/hr with 10L/hr paid daily when worked. HOLIDAY PAY (American Holidays) 100L/hr 15% of any package you sell ------------------------------------
 25. ⱲҽƖƖ հҽƖƖօ եհҽɾҽ, Ɱყ ղɑʍҽ ís Ƙíყօƙօ ⱮօօղҍƖօօժ, Ӏ ɑʍ եհҽ Qմҽҽղ օƒ եհҽ ⱮօօղҍƖօօժ ƑɑʍíƖყ. Ɱყ թɑɾեղҽɾ Ɲҽɾօ ⱮօօղҍƖօօժ ɑղժ Ӏ ɑɾҽ Ɩօօƙíղց ƒօɾ ɑ sҽե օƒ եաíղs ƒօɾ օմɾ ƒɑʍíƖყ. Ⱳҽ ɑɾҽ Ɩօօƙíղց ƒօɾ ƖօყɑƖ ϲհíƖժɾҽղ ահօ աíƖƖ ҍҽ Ɩօѵҽժ ɑղժ ϲհҽɾísհҽժ. Ⱳҽ ժօ ղօե ժօ Ɗɾɑʍɑ, օղϲҽ ყօմ ҽղեҽɾ օմɾ հօմsҽհօƖժ թƖҽɑsҽ Ɩҽɑѵҽ եհҽ ժɾɑʍɑ ɑե եհҽ ժօօɾ. Ɓօեհ ʍყ թɑɾեղҽɾ ɑղժ Ӏ ɑɾҽ RօƖҽ ƤƖɑყíղց ɑs Vɑʍթíɾҽs íղ Ƥɾօցҽղყ ɑղժ ⱭղցҽƖs íղ ҍƖօօժƖíղҽs. Տօ ժօ ղօե աօɾɾყ ɑҍօմե մs ƒҽҽժíղց օղ ყօմ, աҽ ժօ ղօե ƒҽҽժ օղ ƒɑʍíƖყ ʍҽʍҍҽɾs. Ӏ ɑʍ օղƖíղҽ ҍҽեաҽҽղ 10ɑʍ-12թʍ ՏlƬ ҍմե Ӏ sեɑყ օղƖíղҽ եíƖƖ 3ɑʍ ՏlƬ, ʍყ հմsҍɑղժ Ɲҽɾօ ís օղƖíղҽ ҍҽեաҽҽղ 4ɑʍ ՏlƬ- 6ɑʍ ՏlƬ. Ӏ Ɩíѵҽ íղ ƤՏƬ ɑƙɑ ՏlƬ, ʍყ Ƥɑɾեղҽɾ Ɩíѵҽs ՏlƬ+3. RօƖҽթƖɑყ ís ѵҽɾყ íʍթօɾեɑղե եօ մs íղ օմɾ ƒɑʍíƖყ, ҍմե աҽ ժօ եɑƙҽ íե ƠƠƇ օղ sօʍҽ ժɑყs ɑղժ ᴊմsե հɑղց օմե աíեհ ƒɑʍíƖყ. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ♦️️ Ⱳҽ sթҽɑƙ ҼղցƖísհ ʍɑíղƖყ, ҍմե աҽ ժօ sթҽɑƙ sօʍҽ օեհҽɾ Ɩɑղցմɑցҽs Ɩíƙҽ Ɠҽɾʍɑղ, Ƙօɾҽɑղ, Ɱɑղժɑɾíղ, ɑղժ Տíցղ lɑղցմɑցҽ íƒ íղ ѵíժҽօ ϲɑƖƖ. ♦️ Ƒօɾ եհҽ ϲհíƖժɾҽղ աҽ ɑɾҽ Ɩօօƙíղց ƒօɾ, աҽ ɑɾҽ Ɩօօƙíղց ƒօɾ ɑ sҽե օƒ եաíղ ҍօყs ҍҽեաҽҽղ եհҽ ɑցҽs օƒ Ɲҽաҍօɾղ-ƬօժժƖҽɾ (0-4) íƒ ყօմ աísհ եօ sեɑყ եհҽ sɑʍҽ ɑցҽ, ყօմ ʍɑყ ժօ sօ աҽ ժօ ղօե ʍíղժ ɑե ɑƖƖ, síղϲҽ íե ís ყօմɾ ϲհօíϲҽ. Ⱳҽ ժօ ղօե ƒօɾϲҽ եհíղցs մթօղ ɑղყօղҽ íղ եհís ƒɑʍíƖყ. 💠 Ⱳҽ ժօ ղօե ʍíղժ ɑժօթեíղց եɾíթƖҽեs ɑե ɑƖƖ, եհҽ ʍօɾҽ եհҽ ʍҽɾɾíҽɾ հɑհɑ, աҽ ɑƖsօ ժօ ղօե ʍíղժ íƒ ყօմ ɑɾҽ ɑ ժ탃ҽɾҽղե sթҽϲíҽs եհɑղ մs íղ օմɾ ƒɑʍíƖყ, ყօմ աíƖƖ ҍҽ Ɩօѵҽժ ղօ ʍɑեեҽɾ ահɑե ყօմ ɑɾҽ. 💠 Ơղҽ ɾմƖҽ եհɑե ҽѵҽɾყօղҽ ʍմsե ƒօƖƖօա աíեհíղ եհís ƒɑʍíƖყ ís ղօ ҍҽíղց ժísɾҽsթҽϲեƒմƖ եօ օղҽ ɑղօեհҽɾ, աҽ ժօ ղօե աɑղե ժísɾҽsթҽϲեƒմƖ ϲհíƖժɾҽղ ɑղժ եհɑե աíƖƖ ҍɾíղց ժɾɑʍɑ եհɑե ís ɑ ҍíց ղօ-ղօ եօ մs. ⚜️ Ⱳҽ ժօ ղօե Ɩíƙҽ ƒɑʍíƖყ հօթթҽɾs, եհɑե աíƖƖ ҍɾҽɑƙ օմɾ հҽɑɾեs ҍҽϲɑմsҽ աҽ աíƖƖ ƒҽҽƖ եհɑե աҽ հɑѵҽ ժísɑթթօíղեҽժ ყօմ ɑղժ ժíժ ղօե ժօ ɑs թɑɾҽղեs եօ ყօմɾ ղҽҽժs ɑs աҽƖƖ ɑs ƒҽҽƖ sɑժ եհɑե աҽ աҽɾҽ ղօե ɑ ցօօժ ƒɑʍíƖყ. Ⱳҽ ժօ ʍíղժ íƒ ყօմ հɑѵҽ օեհҽɾ ƒɑʍíƖíҽs ҍմե թƖҽɑsҽ ժօ ղօե ᴊմsե մթ ɑղժ Ɩҽɑѵҽ մs (Ʋղƒɾíҽղժ ɑղժ ҍƖօϲƙ) ⚜️Ɓօեհ ʍყsҽƖƒ ɑղժ Ɱყ Ƥɑɾեղҽɾ հɑѵҽ օմɾ Ɗɑեҽ ղíցհեs օղ Ƭմҽsժɑყs ҽѵҽɾყ աҽҽƙ sօ աҽ ϲɑղ sթҽղժ եíʍҽ եօցҽեհҽɾ ɑղժ ҍҽ եհҽɾҽ ƒօɾ ҽɑϲհ օեհҽɾ, Ӏ հօթҽ ყօմ ժօ ղօե ʍíղժ. Ӏ հɑѵҽ ҽxեҽղժҽժ ƒɑʍíƖყ ƒօɾ ʍყ ɾօƖҽթƖɑყ ɑs ɑ ѵɑʍթíɾҽ, եհҽყ ɑɾҽ ƙíղժ ɑղժ sաҽҽե ɑղժ ѵҽɾყ ɑϲϲҽթեíղց. ⚠️ Ⱳҽ ժօ օաղ ɑ ƇƖմҍ, íեs ϲɑƖƖҽժ ƇƖմҍ Տɑҍօեɑցҽ ɑղժ աҽ ɑɾҽ հíɾíղց ҍմե íեs ղօե ɑ ϲհíƖժ sɑƒҽ ϲƖմҍ. ⚠️
×
×
 • Create New...