Sign in to follow this  
Followers 0

Second Life Hızlı Başlangıç


Rand Linden

Ýçerik

 

 

Diğer dillerde:

Baþlamadan önce

Önemli: Second Life içerisindeki zengin 3B içeriðin keyfini çýkarmak için baðýmsýz bir yazýlým olan Second Life Viewer'ý kurmalýsýnýz. Kurulum süreci hýzlý ve kolaydýr, ancak bilgisayarýnýz Sistem Gereksinimlerini karþýlamalýdýr. Second Life bu gereksinimleri karþýlamayan sistemlerde çalýþmaz.

Second Life için kaydolmak ve kurulum

Second Life için kaydolmak ve kurulum için aþaðýdaki hýçabuk dört adýmlý süreci izleyin.

1. Bir avatar seçin

Choose_avatar_TR.png

Second Life'da bu þekilde görüneceksiniz. Geniþ bir yelpaze içerisindeki avatarlardan seçim yapabilirsiniz; bunlara insanlar, hayvanlar, robotlar, hatta araçlar bile dahildir.

Eðer daha sonra fikrinizi deðiþtirseniz, merak etmeyin - istediðiniz zaman farklý bir avatar seçebilirsiniz! Second Life'ý öðrendiðiniz zaman avatarýnýzý istediðiniz gibi özelleþtirebilir veya Second Life Pazaryeri üzerinde geniþ bir yelpaze içerisinden seçim yapabilirsiniz.

2. Bir kullanýcý adý oluþturun

create username_TR.png

Kullanýcý adýnýz, Second Life'a oturum açmak için kullandýðýnýz hesap adýdýr. Bunun benzersiz olmasý gerekir, bu nedenle basit veya yaygýn olarak kullanýlan bir adý seçmeniz mümkün olmayabilir.

Daha sonra, kullanýcý adýnýza ek olarak herkesin görebileceði bir ekran adý seçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Kullanýcý adlarý ve Ekran adlarý.

Uyarý: Kullanýcý adýnýzý dikkatle seçin! Bir kez seçtikten sonra deðiþtiremezsiniz. Bir "ekran adý" belirlemeniz durumunda bile kullanýcý adýnýz hala görünür durumda olacaktýr ve baþkalarý size deðinmek için bunu kullanabilir.

3. Bir hesap türü seçin

select account.png

Ücretsiz temel hesabý seçin veya ayda $6 kadar az bir bedel karþýlýðýnda ücretli bir hesap açtýrýn.

Ücretli bir hesap ile kendinize ait Linden Evine sahip olursunuz (en az 18 yaþýndaysanýz), ayrýca sanal para ödülleri, size özel sanal eþyalar ve baþka pek avantajdan yararlanabilirsiniz. Ücretli hesaplarla ilgili daha fazla bilgi edinmek için Second Life Bilgi Bankasý'nda Ücretli üyelik konusuna bakýn.

Þimdi temel bir hesap seçerseniz, daha sonra istediðiniz zaman ücretli üyeliðe terfi edebilirsiniz.

4. Second Life'ý Karþýdan Ýndirin

download_SL_TR.png

Second Life içerisinde zengin 3B içeriðin tadýný çýkarmak için, Windows, Mac OS ve Linux üzerinde çalýþan bir uygulama olan Second Life Viewer'ý karþýdan indirip kurmalýsýnýz. Çoðu web tarayýcýsý bu yükleyici yazýlýmý otomatik olarak karþýdan indirir; bu gerçekleþmezse Second Life'ý Karþýdan Ýndir ve Kur üzerine týklayýn.

Yükleyici programý özel olarak çalýþtýrmanýz gerekebilir.

 

Second Life dünyasýndaki ilk adýmlarýnýz

Second Life için kayýt yaptýrdýktan ve Second Life Viewer yazýlýmýný kurduktan sonra bu sanal dünyadaki maceranýza baþlamaya hazýrsýnýz.

Oturum açmak

Second Life Viewer uygulamasýný baþlatýn ve kayýt olurken seçtiðiniz kullanýcý adý ile þifreyi girerek Second Life üzerinde oturum açýn. Oturum açarken sorun yaþarsanýz Second Life Bilgi Tabaný'nda Oturum açma baþarýsýzlýðý konusuna bakýn.

Welcome Island no text.png
Ýlk oturum açtýðýnýzda özellikle yeni kullanýcýlar için hazýrlanmýþ olan Karþýlama Adasý adýný taþýyan bir alana gidersiniz. Ýhtiyaç duyacaðýnýz temel becerileri öðrenmek için iþaretlerin ve basit talimatlarý takip edin.
Aþaðýdaki bölümlerde Viewer yazýlýmýnýn en önemli bölümleri ile bu uygulamadan nasýl en iyi yararlanabileceðiniz açýklanmaktadýr.
Baþlamanýza yardýmcý olmak amacýyla size Second Life içerisinde her þeyi yapmanýza imkan tanýyan Second Life Viewer uygulamasýna hýzlý bir giriþ sunulacak.

 

Quickstart Viewer Overvew no text.png
Ýleri ve geri düðmeleri aynen bir web tarayýcýsýndaki gibi çalýþarak, daha önce olduðunuz bir yere dönmenizi saðlayacaktýr.
Second Life içerisinde nerede olduðunuzu gösterir ve konum hakkýnda bilgi verir.
Ses ve ortam denetimleri.
Alttaki ve soldaki araç çubuklarý sýk sýk gerçekleþtirdiðiniz görevler için kullanýþlý düðmeler sunar. Araç çubuklarýný özelleþtirmek için sað týklayýn.
Ýhtiyaç duyacaðýnýz ilk düðmelerden biri aþaðýdaki "Nasýl Yapýlýr" düðmesidir: Temel görevlerle ilgili hýzla yardýma eriþmek için buna týklayýn.
Her þeyi hazýr bir avatar seçin
Görünümünüzü deðiþtirin
Envanteriniz
Arama
Yer imleri ve yerler
Yakýndaki ses
Mini-harita
Yakýndaki kiþilerle metin sohbeti.
Kiþilerle konuþmak: Bkz. Sesli sohbeti kullanmak.
Ziyaret edecek ilginç yerler bulun.
Yakýndaki kiþiler ve arkadaþlarýnýz hakkýnda ilave bilgiler görün.
SL profilinizi görün ve düzenleyin.
Perspektifinizi deðiþtirin.
Hareket denetimleri.

 

Temel beceriler

Nasýl yapacaðýnýzý öðrenmek isteyeceðiniz ilk þeyler arasýnda þunlar da vardýr:

Yürümek

walk5.jpgAvatarýnýzý yürütmenin üç yöntemi vardýr:

 • Yürümek için týklayýn. Gitmek istediðiniz noktada zemin üzerine týklayýn. Eðer fare iþaretçiniz bir ok yerine bir ele dönüþürse, hareket etmezsiniz ama bir nesneyle etkileþime girersiniz. Bkz. Nesnelerle etkileþmek.
 • Ok tuþlarýný kullanýn. Yukarý ↑ ve aþaðý ↓ oklarý ile sýrasýyla öne ve arkaya doðru yürüyebilirsiniz. Sol ← ve aþsað → oklarý ile sýrasýyla sola ve saða dönebilirsiniz.
 • W, S, A ve D tuþlarýný kullanýn. W ve S tuþlarý ile öne ve arkaya doðru yürüyebilirsiniz. A ve D tuþlarý ile sýrasýyla sola ve saða dönebilirsiniz. Sohbet alanýna odaklanmadýðýnýza emin olmak için önce SL dünyasýnýn içine týkladýðýnýza emin olun. Aksi halde yürümek yerine sohbet metni yazýyor olursunuz.

Koþmak

Ýleri doðru koþmak için W üzerine çift týklayýn veya yukarý ↑tuþuna basýn. Geriye doðru koþmak için S üzerine çift týklayýn veya aþaðý ↓ tuþuna basýn.

Uçmak

fly1.jpgSecond Life içerisinde uçmak gerçekten eðlencelidir; bu sayede yürümeye veya koþmaya göre çok daha hýzlý yol alabilirsiniz.

Uçmak için Page Up veya E tuþuna basýn ve basýlý tutun. Yere inmek için Page Down veya C tuþuna basýn ve basýlý tutun.

Havadayken hareket etmek için yürürken kullandýðýnýz tuþlarýn aynýlarýný kullanabilirsiniz.

Not: Bazý bölgelerde uçmanýza izin verilmez. Bu alanlarda konum çubuðunda þu simgeyi görürsünüz: no flying.png - bu durumda uçamazsýnýz.

Klavye kýsayollarý

Hýzlý bir referans kýlavuzu için Klavye kýsayollarý konusuna bakýnýz.

Görüþ alanýnýzý deðiþtirmek

Changing_your_view_TR.pngVarsayýlan durumda görüþ alanýnýz avatarýnýzýn hemen arkasýndan ve biraz tepesinden baþlar. Ancak bazen her þeyi baþka bir bakýþ açýsýndan görmek faydalýdýr!

Görüþ alanýnýzý deðiþtirmenin birkaç yolu vardýr:

 • Görüþ alanýnýzý döndürmek için dünya üzerindeki herhangi bir yere týklayýn ve sürükleyin. NOT: Eðer siz týklamadan önce fare iþaretçiniz bir ele dönüþürse, görüþ alanýnýzý döndürmek yerine nesneyle etkileþirsiniz.
 • Görüntü yakýnlaþtýrmak için Alt tuþuna basýn ve basýlý tutun, sonra fareyle týklayýn ve sürükleyin ya da fare tekerinizi kullanýn.
 • Yörünge deðiþimi gerçekleþtirmek için Alt ve Control tuþlarý üzerine basýn ve basýlý tutun, bunun ardýndan fareyle týklayýn ve sürükleyin.
 • View düðmesine týklayýn ve solda gösterilen denetimleri kullanýn.

Varsayýlan görünüme dönmek için Esc tuþuna basýn.

Metin sohbeti

nearby chat turkish.png
En son yapýlan sohbetlerin geçmiþini göstermek için týklayýn.

Yakýndaki kiþilerle sohbet etmek için Sohbet düðmesine (varsayýlan durumda alttaki araç çubuðundadýr) týklayýn. 20 metreye kadar etrafýnýzdaki herkes yazdýklarýnýzý görebilecektir.

Baðýrmak için sohbet metninizi yazdýktan sonra Enter yerine Control-Enter üzerine basýn. 100 metreye kadar etrafýnýzdaki herkes yazdýklarýnýzý görebilecektir.

En son yapýlan sohbetlerin geçmiþini göstermek için sohbet alanýndaki ters üçgen simgesine týklayýn.

Sohbet geçmiþindeki adlarýn üzerine farenizi getirin ve ilave seçenekler görmek için i icon.png simgesine týklayýn.

Avatarýnýzý deðiþtirmek

Avatarýnýzýn yerini ücretsiz olarak saðlanan avatarlardan birini koymak için Avatar avatar button.png düðmesine týklayýn. Geniþ bir yelpaze içerisindeki kiþiler, robotlar, hayvanlar hatta araçlar arasýnda seçim yapabilirsiniz. Avatarýnýzý özelleþtirmekle ilgili bilgi edinmek için bkz. Görünümünüzü deðiþtirmek.

Nesnelerle etkileþmek

sit here.png

Karþýlaþtýðýnýz herhangi bir nesneyle etkileþmek için üzerine sað týklayýn ve saðdaki örnekte gösterildiði üzere eylemler ve araçlar menüsünden seçim yapýn.

sit icon.png

Mobilyalar gibi bazý nesnelerin üzerine farenizi getirdiðinizde otomatik olarak bir "otur" simgesi görürsünüz. Bir nesnenin üzerine oturmak için nesneye týklamanýz yeterlidir. Tekrar ayaða kalkmak için pencerinin alt kýsmýna yakýn görünen Ayaða Kalk düðmesine týklayýn.

Fareniz bir nesnenin üzerindeyken imleç bir ele dönüþürse, nesneye týklayarak bununla etkileþebilirsiniz. Bazý durumlarda týkladýðýnýz zaman bir eylem gerçekleþir (örneðin bir lambayý açmak), bazen de nesnenin görüntülediði özel bir menüden bir eylem seçebilirsiniz.

flower vase.pngFare imlecini bir nesnenin üzerine getirdiðinizde ayrýca bir bilgi kutusu görebilirsiniz, soldaki gösterilen örnekte olduðu gibi. Ýlave seçenekler görmek için i icon.png simgesine týklayýn.

Yakýndaki kiþiler hakkýnda daha fazla bilgi öðrenmek

mouseover cropped.pngYakýndaki kiþiler hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için farenizi bunlarýn avatarlarýnýn üzerine getirin ve karþýnýza çýkacak i icon.png simgesine týklayýn.

Context Menu.png

Karþýnýza çýkacak bilgi kutusunda þunlarý görürsünüz:

 • Avatar adlarý ve Second Life'da ne kadar süredir bulunduklarý.
 • Profil "geçmiþ" bilgileri (ekledilerse).
 • Sesli sohbet ses düzeyi denetimi (sadece bu kiþi için).
 • Arkadaþ Ekle düðmesi - bir arkadaþlýk talebi göndermek için. Bkz. Arkadaþlýk kurmak.
 • Profil düðmesi - kiþinin profilini görmek için. Bkz. Profilleri Kullanmak.

Solda gösterildiði þekilde ilave seçenekler görmek için gear icon.png üzerine týklayýn.

Second Life ortamlarýný denetlemek

media controls no text.png
Ortamlarý baþlatmak veya durdurmak için týklayýn
Ses düzeyi denetimi

Second Life içerisinde pek çok alanda ortam müziði mevcuttur veya SL içerisindeki bir yüzeyde video görüntülenmektedir. Sesin düzeyini kontrol etmek veya tamamen kapatmak için Viewer penceresinin sað üst köþesindeki denetimleri kullanýn.

Özel ortam denetimlerini göstermek için üzerinde video veya baþka bir ortam görüntülenen herhangi bir SL yüzeyinin üzerine farenizi getirin.

Görecek ve yapacak ilginç þeyler bulmak

dest_guide1_TR.png

Second Life Hedef Konumlar Kýlavuzunu görmek için Hedef Konumlar üzerine týklayýn. Bir kategoriye týklayýn, ardýndan bu kategorideki bir hedef konuma týklayarak buraya hemen ýþýnlanýn.

Daha fazla kategori ve hedef konum görmek için http://secondlife.com/destinations/ üzerine týklayýn.

Ýlave imkanlar ve beceriler

Yürümek, uçmak ve diðer temel iþlevleri kullanmayý öðrendiðiniz zaman þunlarý da yapmak isteyebilirsiniz:

Sesli sohbeti kullanmak

Yazmaktan yoruldunuz mu? Yakýndaki kiþilerle konuþmak için sesli sohbeti kullanýn. Bunun için bilgisayarýnýza bir kulaklýk takýmý veya hoparlör ile mikrofon takmanýz gerekecek. Kulaklýk takýmý kullanýrsanýz, kendi sesinizin yankýlarýnýn sizi rahatsýz etmemesini saðlarsýnýz.

speak button TR.png
Sesli sohbet için týklayýn

Genellikle Second Life'ý baþlatmadan önce ses cihazlarýnýzý takmak en iyisidir. Kulaklýk takýmý veya (hoparlör ile mikrofon) taktýktan sonra ses cihazlarýnýzý yapýlandýrmanýz gerekebilir. Bunu yapmak için Ben > Tercihler > Ses ve Ortamlar seçimini yapýn. Giriþ ve çýkýþ cihazlarýnýzý seçebilecek, ses düzeyi ayarýnýzý deðiþtirebileceksiniz.

Tüm ses cihazlarýnýzý yapýlandýrdýðýnýzda yakýnýnýzdaki kiþilerle konuþmak için Konuþ üzerine týklayýn. Mikrofonunuzu kapatmak için buna tekrar týklayýn.

Eðer sesli sohbeti çalýþtýrmakta sorun yaþýyorsanýz, Sesli sohbet SSS'ine bakýn.

Not: Bazý bölgelerde sesli sohbet devre dýþý býrakýlmýþtýr. Bu alanlarda Konuþ düðmesi soluk renkte olur ve sesli sohbeti kullanamazsýnýz.

Ses noktalarý

voice dot no text.png
Ses noktasý

Ses etkinleþtirilmiþse ve düzgün bir þekilde çalýþýyorsa, aþaðýda gösterildiði þekilde ad etiketinizin üzerinde küçük beyaz bir nokta geziniyor olacaktýr. Ses iþlevi etkinleþtirilmiþ olan baþkalarýnda da ses noktalarý olacaktýr.

 

Arkadaþlýk kurmak

Biriyle arkadaþlýk kurmak için farenizi avatarlarýnýn üzerine getirin, i icon.png üzerine týklayýn ve Arkadaþ Ekle seçimini yapýn. Bu kiþiye bir arkadaþlýk talebi gönderilir. Eðer bu talebi kabul ederlerse arkadaþlar listenize eklenir, siz de onlarýn arkadaþlar listesine eklenirsiniz.

Bir arkadaþlýk teklifinin nasýl kabul veya red edileceði

Friendship_offer_TR.png

Biri size arkadaþlýk önerdiðinde, ekranýnýzýn sað alt köþesinde bir iletiþim kutusu belirir.

Eðer Kabul Et üzerine týklarsanýz, arkadaþlýk teklifini kabul ettiðiniz doðrultusunda yeni arkadaþýnýza ekranda bildirim iletilir.

Teklifi reddetmek için Reddet üzerine týklayýn. Arkadaþlýk teklifini reddettiðiniz doðrultusunda bu kiþiye ekranda bildirim iletilir.

Ýpucu: Birine arkadaþlýk teklif etmeden önce sohbet edin veya biraz etkileþim kurun - nezaket bunu gerektirir!

Yakýndaki kiþileri ve arkadaþlarýnýzý görmek

People_nearby_TR.pngKiþiler penceresini açmak için Kiþiler düðmesine týklayýn, burada dört sekme vardýr:

 • YAKIN 100 metreye kadar etrafýnýzdaki herkesi gösterir.
 • ARKADAÞLARIM arkadaþlar listenizi gösterir, o anda çevrimiçi olanlar önce gösterilir.
 • GRUPLARIM Second Life gruplarýnýz hakkýnda bilgi gösterir; bunlar kulüplere benzer. Daha fazla bilgi almak için bkz. Gruplara genel bakýþ.
 • SON yakýn zamanda anlýk ileti veya grup sohbeti ile iletiþim kurduðunuz herkesi gösterir.

Tüm bu sekmelerde, o anda çevrimiçi olmayan kiþilerin adlarý soluk renkte gösterilir.

Ýlave seçenekler görmek için fareyi bir kiþinin adýnýn üzerine getirin:

 • Kiþi hakkýnda ilave bilgi görmek için i icon.png üzerine týklayýn, sonra da ilave eylemlere sahip bir menü görmek için gear icon.png üzerine týklayýn.
 • Kiþinin profilini görmek için profile icon.png üzerine týklayýn. Daha fazla bilgi edinmek için Profilleri Kullanmak kýsmýna bakýn.

YAKIN sekmesindeki mini-haritada içinde bulunduðunuz alanýn kuþbakýþý görünümü yer alýr; sarý noktalar sizin konumunuzu gösterir, yeþil noktalarsa diðer kiþileri temsil eder.

Fare tekerinizi kullanarak yaklaþýn veya uzaklaþýn ya da daha fazla seçenek görmek için haritaya sað týklayýn.

Profilleri kullanmak

Profilinizi düzenlemek için Profil üzerine týklayýn. Kiþiliðinizi ve ilgi alanlarýnýzý ifade etmek için profilinizi kullanabilirsiniz. Ayrýca sosyal að kurma sitelerine benzer þekilde, arkadaþlarýnýzla deðiþik þeyler paylaþabilir ve onlarýn sizinle paylaþtýklarýna bakabilirsiniz. Second Life profilinizi Facebook, Twitter, LinkedIn ve diðer popüler sosyal aðlar üzerindeki hesabýnýzla iliþkilendirebilirsiniz.

Baþka birinin profilini görmek için, farenizi avatarlarýnýn üzerine getirin, i icon.png üzerine týklayýn, sonra da Profil üzerine týklayýn. Bu kiþinin gizlilik ayarlarýna baðlý olarak, görülmesine izin verdikleri þeyleri görebilirsiniz.

Gizlilik ayarlarýnýzý yapýlandýrmak için:

 • Profil üzerine týklayýn
 • Profil ana sayfanýzý görüntülemek için profile home.png üzerine týklayýn.
 • Gizlilik üzerine týklayýn.

Second Life dünyasýndan tam olarak yararlanmak

Bu makaledeki temel becerileri kazandýðýnýzda, Second Life deneyiminden tam olarak yararlanmak için baþka þeyleri yapmaya baþlayabilirsiniz. Þu belgelere göz atýn Second Life kullanýcý kýlavuzu.

Her þeyden önemlisi, Second Life'ýn keyfini çýkarýn!Sign in to follow this  
Followers 0


User Feedback


There are no comments to display.