Jump to content

Informacje dotyczące forum


Identity Euler
 Share

You are about to reply to a thread that has been inactive for 4161 days.

Please take a moment to consider if this thread is worth bumping.

Recommended Posts

Ponieważ wiele osób ma do czynienia z oficjalnym forum Secod Life pierwszy raz dodam kilka informacji, które powinny ułatwić poruszanie się na nim. Zaznaczam, że są to tylko tłumaczenia nieoficjalne zatem zawsze zaglądajcie do źródeł.

Zacznijmy od ról/rang. Możecie zauważyć je przy nazwie użytkownika. Jest napisana ranga i przyporządkowana jej ikonka. Ikonki te różnią się literami i kolorami. Dokładne wyjaśnienie rang znajduje się tutaj.

Rangi:

- Nowy Rezydent: może otworzyć profil, korzystać z wiadomości prywatnej, edytować właściwości i ustawienia;

- Rezydent: może używać podpisu, prostego HTML w podpisie i postach, uploadować obrazki do awatara, załącząć obrazki do postów, dzielić obrazki z innymi, dawać Kudos,  umieszczać linki do wideo np na Youtube.

- Member: może dodawać tagi, komentować Knowledge Base,

- Advisor: ma takie same prawa jak Member,

- Contributor: może rozpoczynać nowe artykuły Knowledge Base i edytować niepublikowane artykuły, nominować tematy do artykułów Knowledge Base,

- Helper: może pozwolić użytkownikowi na edycję artykułów Knowledge Base (nie może publikować zmian),

- VIP - obecnie nie jest  przyznawany.

W ramach rang są stopnie - Recognized, Honoured. 

Jeśli zapytacie ile potrzeba na daną rangę odpowiem - nie wiem i doradzę aby na rangi się nie patrzeć. ;)

Na forum są moderatorzy - mają wyraźnie wpisane w nazwie użytkownika Moderator oraz "kręgiel" ;) w okularach.

Są również pracownicy Linden Lab, którzy w nazwie użytkownika mają słowo Linden.

Pozostali użytkownicy nie mają innych praw niż opisane w rangach. Jeśli posty łamią regulamin przy poscie jest adnotacja:

"Report Inappriopriate Content"  czyli zawiadomienie o zawartości niezgodnej z Community Participation Guidelines i można taki post zgłosić moderatorowi. 

Tu jest więcej o forach. 

Tłumaczenie Community Participation Guideliness (jest to tłumaczenie pomocnicze - prawnie obowiązuje wersja angielska).

These guidelines cover Resident participation on our Second Life community pages, which include the Second Life Blogs, Forums, Answers, Bug Tracker, User Groups, and the Knowledge Base. They are intended to help all Residents have a constructive and enjoyable conversation.

Zasady odnoszą się do uczestnictwa Rezydentów na stronach Second Life, które obejmują blogi Second Life, fora, odpowiedzi, jira, grupy użytkowników oraz Bazę Wiedzy. Ich celem jest pomoc wszystkim Rezydentomw konstruktywnej konwersacji. 

The Second Life Blogs, Forums, Bug Tracker, User Groups, Answers, and the Knowledge Base are places for you, the Residents of Second Life, to discuss ideas, experiences, and questions, and to share what you’ve learned about Second Life with each other and with us. We want to foster an honest and open exchange of ideas on our community pages; to do that, we want to encourage all participants to maintain an atmosphere of courtesy and respect for others at all times. Creating a constructive place for conversation will help us build a strong, better informed community in Second Life, and make both our communication channels and our world a more supportive and engaging place for all.

Blogi Second Life, fora, jira, grupy użytkowników, odpowiedzi i Baza Wiedzy są miejscami dla Rezydentów stworzonymi z myślą o umożliwieniu im dyskusji pomysłów, doświadczeń oraz zadawania pytań i dzielenia tego czego się nauczyli o Second Life z innymi. Chcemy (przyp. Linden Lab) tworzyć uczciwą i otwartą wymianę pomysłów na naszych stronach społecznościowych. Aby to zrobić chcemy zachęcić wszystkich użytkowników do utrzymania atmosfery grzeczności i szacunku dla innych. Wykreowanie konstruktywnego miejsca dla rozmów pomoże zbudować mocną, lepiej poinformowaną społeczność w Second Life i uczyni zarówno komunikację jaki i nasz świat bardziej pomocnym i miłym miejscem dla wszystkich. 

In addition to adhering to the Second Life Terms of Service, Residents must also refrain from the activities listed below. These Activities are Not Permitted on the Second Life Community Sites:

Dodatkowo do Second Life Terms of Service (przyp. TOS) Rezydenci muszą również powstrzymać się od czynności wymienionych poniżej. Te czynności nie są dozwolone na stronach społecznościowych Second Life:

 

 • Vulgarity, Profanity, and Sexually Explicit Content: No name calling, expletives, or any language that is offensive, pornographic, or sexually explicit. Profanity, hate speech, or threats of violence are not permissible.

 

 • Agresywność, wulgarność i treści erotyczne: żadnego wyzywania się, przekleństw ani żadnego słownictwa o charakterze obraźliwym, pornograficznym i o podłożu erotycznym. Wulgarność, mowa nienawieści, groźby przemocy są niedozwolone.
 • Harassment: Harassment of any kind will not be tolerated. Harassment can include text or images that contain racist, threatening, abusive or hateful material.

 

 • Prześladowanie/Szykanowanie/Napastowanie: prześladowanie każdego rodzaju nie będzie tolerowane. Prześladowanie może obejmować tekst i zdjęcia, które zawierają przekaz rasistowski, groźby, treść obraźliwą lub pełną nienawiści.
 • Personal Information: Sharing someone else’s personal information—of any kind—is not allowed. Disclosing another Resident’s real-world identity, contact information, or the text of interpersonal communications (chat, email, IM) is not allowed.

 

 • Informacja prywatna: udzielenie informacji na temat innej osoby każdego rodzaju nie jest dozwolone. Ujawnienie realnej osobowości innego rezydenta, informacji dotyczącej kontaktu z nim lub tekstu prywatnej komunikacji (czat, email, IM) nie jest dozwolone.
 • Nudity or Adult Content: Keep the content of your postings “General” as provided in the Maturity Guidelines. Postings that do not comply with the “General” rating may be removed.

 

 • Nagość i treść dla dorosłych: utrzymujcie treść postów w zakresie General zgodnie z wytycznymi Maturity Guidelines. Posty, które nie będą spełniały wymogów ratingu General mogą być usunięte.
 • Spamming, Solicitation and Advertising: Spamming is not allowed. This includes aggressive self-promotion. No advertising or promotion of specific Second Life merchants, Marketplace listings, products, or services, unless the forum area is specifically for the buying or selling of Second Life products or services, for example, a “for sale” or “wanted” forum. Do not reference other websites offering any product or service.

 

 • Spamowanie, naleganie, reklama: spamowanie nie jest dozwolone. Dotyczy to agresywnej promocji. Nie jest dozwolone reklamowanie albo promocja wybranego sprzedawcy w Second Life, katalogu Marketplace, produktów oraz usług jeśli nie dotyczy to forum, które jest przeznaczone do kupowania lub sprzedawania produktów i usług Second Life, np. forum "na sprzedaż" lub "poszukiwane. Nie umieszczajcie odnośników do innych stron internetowych oferujących produkty i usługi.
Note: It is OK to have a signature line with a link to your Second Life profile or information about your Second Life business. 
Uwaga:  Można umieszczać podpis z linkiem do swojego profilu Second Life oraz informacja o swoim przedsięwzięciu w Second Life.
 
 • Interpersonal Disputes or Personal Negative Commentary: If you have a personal disagreement, do not post about it on the Second Life community pages. Residents who have personal differences have other channels of communication available to them — private messaging in the forums, IM within Second Life, or chatting within Second Life.

 

 • Personalne dyskusje lub osobiste negatywne komentarze: jeśli istnieje brak zgody, nie postuj tego na stronach społeczności Second Life. Rezydenci, którzy mają różnicę zdań mają również inne kanały komunikacji - prywatna wiadomość na forum, IM w Second Life lub rozmowa w Second Life.
 • No Flaming: "Flames" are hostile or disruptive posts, or messages intended to incite an angry response. Spirited discussion and constructive disagreement are welcome, but name-calling and airing of grievances are not appropriate in our discussion areas. We will also not tolerate any post that encourages others to violate any policy of Linden Lab

 

 • Żadnych kłótni internetowych: "Flames" to wrogie i destrukcyjne posty lub wiadomości mające zamiar zachęcić do agresywnej odpowiedzi. Ożywiona dyskusja i konstruktywny brak zgody są mile widziane, ale wyzywanie się i tworzenie atmosfery krzywdy nie są właściwe dla dyskusji. Nie będziemy tolerowali (przyp. Linden Lab) postów, które zachęcają innych do naruszania polityki Linden Lab.
 • Off Topic Content: Please keep your commentary relevant to the discussion and within the format that the forum, board or question and answer area require. (For example, in the Answers section, please follow the Q&A format of the discussion.) Content that is blatantly off topic is not permitted. You may also not post regarding subjects that do not relate to Second Life.

 

 • Treść off topic: komentarze powinny być w odniesieniu do dyskusji i w formacie forum. Np. w sekcji odpowiedzi proszę postępować zgodnie z formatem Q&A. Zawartość, która jest rażącym offtopem nie jest dozwolona. Nie postuje się także tematów, które nie są związane z Second Life.
 • Abuse of Moderation or Moderators: Please honor our moderation process and the decisions that come out of it; they are being made in order to provide you with a productive environment for conversations about Second Life. We prohibit abuse of our moderation process, including the following:
  • Posts that discuss or re-post material that has been removed or locked by a moderator
  • Posts questioning a moderator’s decision
  • Posts that discuss the status of any Resident account (e.g., on hold, suspended, etc.)
  • Frivolous or malicious use of the abuse report feature
 • Obraza moderacji lub moderatorów: proszę honorować nasz (przyp. Linden Lab) proces moderacji i decyzje, które w jego wyniku są podejmowane. Ma to na celu dostarczenie Wam efektywnego otoczenia dla prowadzenia rozmów o Second Life. Zabraniamy: postów z dyskusjami na temat usuniętych materiałów lub ponowne postowanie usuniętych materiałów przez moderatora; postów podważających decyzję moderatora; postów dyskutujących o statusie konta innych Rezydentów (np. zawieszonych).

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

You are about to reply to a thread that has been inactive for 4161 days.

Please take a moment to consider if this thread is worth bumping.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...